Záväzná prihláška

VIII. CELOSLOVENSKÁ KONFERENCIA MEDICÍNSKEJ ŠTATISTIKY

„MedStat 2017“

Hotel Áčko***, Ružomberok, 26. - 27. 10. 2017

Z Á V Ä Z N Á      P R I H L Á Š K A

Priezvisko a meno......................................................................dátum nar.:.................

Adresa: .....................................................................................telefón/fax .................

mobil:....................................e-mail..........................................@...............................

Pracovisko:...................................................................................................................

Pracovné zaradenie.................................................. I.D. SLK......................................

Úhrada konferenčného poplatku:  

    do 15. 10. 2017      40                   áno / nie               pre študentov    5 €*

     po 15. 10. 2017      55 €                  áno / nie                pre študentov  10 €*

Storno poplatky: do   15. 10. 2017     -    50%                          po 15. 10. 2017 – 100%

POZOR! V cene kongresového poplatku je zahrnutá cena jedného výtlačku vedecky recenzovaného zborníku z konferencie MedStat 2017 s ISBN kódom s úplnými zneniami textov jednotlivých prednášok!

 Konferenčný poplatok za zvýhodnenú cenu žiadame zaplatiť na účet kongresu vo výške 40 (5*) € do 24. 9. 2017!

UBYTOVANIE A STRAVU SI KAŽDÝ ÚČASTNÍK KONGRESU HRADÍ SÁM!

Číslo účtu: 5022568484/0900

Variabilný symbol: 1

Špecifický symbol: dátum narodenia účastníka

Správa pre prijímateľa: priezvisko a meno účastníka

IBAN: SK 3509000000005022568484

SWIFT kód: GIBASKBX 

Označenie banky: SLSP

Potvrdenie o zaplatení účastníckeho poplatku žiadame zaslať  na adresu MUDr. Štefan Madarász, PhD.,  najneskôr do 15. 10. 2017 na adresu: ÚVN SNP FN  Ružomberok, Neurologická klinika,ul. gen. M. Vesela 21, 034 01 Ružomberok, poštou, faxom alebo e-mailom na: e-mail: medstat2016@gmail.com ;  fax: +421 44 438 2097.

*Pre študentov denného štúdia, ktorí pokračujú v štúdiu po skončení strednej školy a nie sú zárobkovo činní (nie externé štúdium popri zamestnaní, nie PhD štúdium).

Dátum:                                                                                         Podpis:


Závazná prihláška na Medstat 2017-24.9.2017.doc (27648)