Pokyny pre autorov

Recenzované práce dvomi recenzentmi budú zaradené do publikácie po prijatí práce

vedeckou radou redakcie. Práce by mali byť tematicky zamerané na oblasť

zdravotníctva, výskumu v zdravotníctve, štatistiku a demografiu v štatistike.

Príspevky v elektronickej podobe prijíma zástupca redakčnej rady na elektronickej

adrese uvedenej v pozvánke.

 

Požiadavky na prácu:

Názov word-súboru uvádzajte a posielajte v tvare: priezvisko_nazovakcie.doc

 

Forma: Príspevky písané výlučne len v textovom editore MS WORD, verzia 6

a vyššia

 

písmo Times New Roman CE 12, riadkovanie 1,5; formát strany A4, všetky 

 

okraje 2,5 cm, strany nečíslovať.

 

Tabuľky a grafy vo farebnom prevedení zaradiť priamo do textu článku

 

Bibliografické odkazy uvádzať v súlade s normou STN ISO 690.

 

Citácie bez poradového čísla podľa STN ISO 690 uvádzať priamo v texte

(napr. - Luha, J., 2014;  Chajdiak, J. a Luha, J., 2013; Chajdiak, J. a spol. pri

viac ako dvoch autorov).

 

Rozsah: Maximálny rozsah príspevku je 15 strán.

 

Príspevky sú recenzované dvomi recenzentmi (z hľadika štatistického a z

hľadiska odborno-zdravotníckeho)Redakčná rada zabezpečí posúdenie

príspevku oponentom.

 

Príspevky nie sú honorované, poplatok za uverejnenie akceptovaného

príspevku  je 22 € - cena je obsiahnutá v registračnom príspevku!

 

Štruktúra príspevku: 

 

Pokyny pre autorov:

Názov príspevku v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku (štýl Názov:

Time New Roman 14, Bold, centrovať)

 

Názov príspevku v anglickom jazyku (štýl Názov: Time New Roman 14, Bold,

centrovať) Vynechať riadok

 

Meno1 Priezvisko1, Meno2 Priezvisko2 (štýl normálny: Time New Roman 12,

centrovať) Vynechať riadok

 

Abstrakt: Text abstraktu v slovenskom (prípadne českom) jazyku, max.

10 riadkov (štýl normálny: Time New Roman 12).

 

Abstract: Text abstraktu v anglickom jazyku, max. 10 riadkov ( štýl 

normálny: Time New Roman 12).

 

Kľúčové slová: Kľúčové slová v slovenskom (prípadne českom) jazyku,

max. 2 riadky (štýl normálny: Time New Roman 12).

 

Key words: Kľúčové slová v anglickom jazyku, max. 2 riadky (štýl

normálny: Time New Roman 12). 

 

JEL classification: Uviesť kódy klasifikácie podľa pokynov v:

Vynechať riadok a nastaviť si medzery odseku pre nadpisy takto:

medzera pred 12 pt a po 3 pt. Nasleduje vlastný text príspevku

v členení:

1. Úvod (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať

     vľavo, číslovať,)

2. Názov časti 1 (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold,

     zarovnať vľavo, číslovať)

3. Názov časti 1. . .

4. Záver (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať

    vľavo, číslovať)

 

Vlastný text jednotlivých častí je písaný štýlom Normal: písmo Time New Roman

12, prvý riadok odseku je odsadený vždy na 1 cm, odsek je zarovnaný s pevným

okrajom. Riadky medzi časťami a odsekmi nevynechávajte. Nastavte si medzi

odsekmi medzeru pred 0 pt a po 3 pt.

 

5. Literatúra (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold )

 

[1] Písať podľa normy STN ISO 690

[2] Granger, C.W. – Newbold, P. 1974. Spurious Regression in Econometrics. In:

Journal of Econometrics, č. 2, 1974, s. 111 – 120.

 

Adresa autora (-ov): Uveďte svoju pracovnú adresu!!!  (štýl Nadpis 1: Time

New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, adresy vpísať do tabuľky bez orámovania

s potrebným počtom stĺpcov a s 1 riadkom):

 

 

Meno1 Priezvisko1, tituly1 (študenti ročník)

Pracovisko1 (študenti škola1)

Ulica1, 970 00 Mesto1

meno1.priezvisko1@mail.sk

Meno2 Priezvisko2 , tituly2 (študenti ročník)

Pracovisko2 (študenti škola2)

Ulica2, 970 00 Mesto2

meno2.priezvisko2@mail.sk