Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATOLÍCKEJ  UNIVERZITY V RUŽOMBERKU

ÚSTAV MANAŽMENTU STU V BRATISLAVE

ÚSTAV LEKÁRSKEJ BIOLÓGIE, GENETIKY A KLINICKEJ GENETIKY

LFUK a UNB V BRATISLAVE

ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA  -  FN v Ružomberku

NEUROLOGICKÁ KLINIKA ÚVN SNP FN V RUŽOMBERKU

UNIVERZITA MATEJA BELU V BANSKEJ BYSTRICI

MEDSTAT o.z.

usporiadajú pod záštitou

prof. MUDr. Antona Lacka, CSc, dekana FZ KU v Ružomberku a

MUDr. Petra Lofaja, PhD, MPH, riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok

VIII. CELOSLOVENSKÚ KONFERENCIU
medicínskej štatistiky

 

M e d S t a t   2017

v dňoch

26. - 27.  10.  2017

Hotel Áčko***,  Ružomberok

 

VEDECKÍ GARANTI

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:

doc. Ing. Jozef Chajdiak, CSc.

     Prednášky z medicínskej štatistiky

doc. RNDr. Ľudmila Lysá, PhD

     Príprava a kontrola dát

RNDr. Ján Luha, CSc.

     Aplikácie štatistiky v medicíne

doc. Ing.  Andrej  Trnka, PhD.

RNDr. Samuel Koróny, PhD.

doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD. –

garant pre zdravotnícky obsah

MUDr. Štefan Madarász, PhD. - garant pre  medicínsky obsah

     Predstavenie možnosti softwéru MS   
     OFFICE    
     Programový balík Excel 2010
     Konzultácie pre účastníkov konferencie

VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

Böhmer Daniel, doc., MUDr., PhD. - prednosta, Ústav lekárskej biológie, genetiky a     klinickej genetiky LF UK a UNB v Bratislave

Hudáková Zuzana, doc., PhDr., PhD. - FZ KU v Ružomberku

Chajdiak Jozef, doc., Ing. CSc. - Ústav manažmentu STU, Bratislava

Kovářová Mária, prof., MUDr., PhD. - Zdravotne sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budejovicích

Lysá Ľudmila, doc., RNDr. PhD - FF KU v Ružomberku

Luha Ján, RNDr., CSc. - Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej  genetiky LFUK a UNB v Bratislave

Madarász Štefan, MUDr., PhD. - prednosta NK ÚVN SNP FN

Trnka Andrej, doc., Ing., PhD. - UCM Trnava

Samuel Koróny, RNDr., PhD. - UMB Banská Bystrica

 

KONTAKT

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

prednosta Neurologickej kliniky

ÚVN SNP FN Ružomberok

Ul. Gen. Miloša Vesela 21

03401 Ružomberok

e-mail: madaraszs@gmail.com

mob.: +421 905 961 268 

Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok